Categorie archieven: Geen categorie

Lhiving zoekt een jobstudent

Lhiving vzw zoekt een jobstudent

Vzw Lhiving is een begeleidingsproject voor personen/gezinnen die leven met een chronische, ernstige aandoening en zich in een situatie van kansarmoede bevinden.

Wij zoeken een jobstudent voor de maand juli, augustus of september. (overeen te komen)

Taken:

 • onthaal verzorgen (mensen ontvangen, beluisteren, kleine vragen zelf oplossen, doorverwijzen indien nodig,…)
 • telefonische permanentie
 • cliënten vergezellen naar een afspraak (inschrijving sociale huisvesting, mee naar ziekenhuis, begeleiden naar apotheek,..)
 • huisbezoek
 • atelierwerking: bv uitstap voorbereiden
 • licht huishoudelijk werk

Werkterrein: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wij vragen:

M/V: goed georganiseerd, ordelijk en methodisch zodat kwaliteit in het werk wordt verzekerd. Deze persoon heeft goede sociale vaardigheden, is communicatief, geduldig, flexibel en dynamisch. Hij houdt vertrouwelijke informatie voor zich.

 Goede kennis van het Frans en het Nederlands, kennis van een extra taal is een pluspunt.

Opleidingsniveau: bij voorkeur student (of net afgestudeerde) sociale richting of aantoonbare relevante ervaring binnen de sociale sector.

Wij bieden:

Een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur (1m) of en halftijdse tewerkstelling van twee maanden.

Barema B2b, B2a of B1C (afhankelijk van behaalde diploma) – PC 319.01

Een unieke werkervaring met ondersteuning

 

Solliciteren:

CV en motivatiebrief per mail vóór 20 juni 2018:

Lhiving vzw

Annelies Vangoidsenhoven

Schipperijkaai 11/122

1000 Brussel

coordinatie@lhiving.be

 

 

Recht op een dak of
het dak op kunnen?

http://droitauntoit-rechtopeendak.brussels/
Recht op een dak of het dak op kunnen?

Voor een ECHT beleid dat de dak- en thuisloosheid in Brussel bestrijdt

De crisissituatie in de Samusocial is geen op zich staande kwalijke zaak zoals duidelijk blijkt uit de vaststelling van la Strada : sinds 2008 is het aantal dak- en thuislozen in Brussel bijna verdubbeld[1]. Deze cijfers vormen het bewijs dat het beleid met betrekking tot dak- en thuisloosheid totaal gefaald heeft. De redenen voor deze complete mislukking zijn ondermeer het gebrek aan transparantie in de aanpak en politieke keuzes, een algemeen tekort aan middelen voor het werkveld, het tegen elkaar uitspelen van actoren, het negeren van de expertise en dringende aanbevelingen van deze actoren, de verplichting om zich in te schrijven in de integratie logica van de “actieve welvaartstaat”, de enorme stijging van financiële middelen voor bepaalde diensten die noodopvang aanbieden, het nijpend tekort aan betaalbare correcte woningen en de totale afwezigheid van een preventief beleid. De thuislozenzorgsector verwerpt een beleid dat beperkt blijft tot het beheren van de gevolgen en eist een integraal, coherent en ambitieus dak- en thuislozenbeleid dat de strijd aangaat met de oorzaken van dit fenomeen.

Ondanks de schandalen gelinkt aan de stad Brussel, voorzien de bevoegde ministers in een verhoging voor 2017 en de volgende jaren van de subsidies toegekend aan de Samusocial[2]. Bovendien wordt een voorstel tot ordonnantie ingediend waarbij een nieuwe megastructuur wordt gecreëerd die een dominante rol krijgt in de sector. Gezien de wantoestanden die nu reeds aan het licht komen, lijkt het ons belangrijk om de relevantie en de wenselijkheid van deze beslissingen aan te vechten en dit in overleg en samen met de volledige sector.

De parlementaire onderzoekscommissie gewijd aan de Samusocial focust op de vragen die gesteld kunnen worden bij het bestuur van de organisatie en niet op het beleid dat de strijd moet aangaan met de dak- en thuisloosheid. We roepen de parlementsleden van deze commissie en de politieke partijen vertegenwoordigd in het Brussels Parlement op om verder te gaan, zich niet te beperken tot HOORzittingen maar te opteren voor een kritische reflectie en een Raad op te richten die BESLISSINGEN neemt. Deze Raad moet openstaan voor een effectief overleg met de sector, de reeds verzamelde objectieve gegevens, de aanbevelingen die meermaals geformuleerd werden en bestaand onderzoek. Deze besluitvormende Raad bepaalt haar eigen agenda en prioriteiten. Door alle betrokken operatoren uit te nodigen – met inbegrip van de gebruikers, de beleidsmakers, academici, het maatschappelijk middenveld en de verwante sectoren[3] – gaat deze Raad breder dan het “Overleg Thuislozenzorg Brussel”[4], dat een belangrijke rol moet blijven spelen. De Raad moet aansturen op een consensus inzake de beslissingen met betrekking tot het huidige beleid en het beleid voor de rest van de legislatuur. Er moet eveneens voorzien worden in een stappenplan als leidraad voor de volgende legislatuur.

Laten we samen de crisis rond de Samusocial omvormen tot een opportuniteit om het beleid om te gooien en eindelijk een einde te maken aan dak- en thuisloosheid.

Om deze oproep te bekrachtigen wordt op 18 september 2017, bij de start van het parlementaire jaar een rode mars (rood van woede) georganiseerd. Wij nodigen alle betrokkenen zowel operatoren als gebruikers, beleidsmakers, academici, maatschappelijk middenveld en verwante sectoren uit onze rangen te komen versterken.

1 La Strada is het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel. Deze vaststelling maakt deel uit van het Verslag van de dubbele dak- en thuislozentelling van november 2016 en maart 2017. Zie www.lastrada.brussels.

2 Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017, Brussels Parlement, 28 oktober 2016.

3 Met ‘verwante sectoren’ wordt hier aan de ene kant verwezen naar actoren die werken met mensen met een risico op dak- of thuisloosheid (gevangenis; verslaving, schuldbemiddeling, geestelijke gezondheid, intrafamiliaal geweld, niet-begeleide minderjarigen, mensen zonder papieren, enz.) en aan de andere kant operatoren die instaan voor de bouw, renovatie, ter beschikking stellen, verhuur aan lage huurprijzen of het opvorderen van woningen (eigenaars van meerdere woningen, investeerders, krakers, huizenjagers, immobiliënkantoren, SVK, Sociale huisvestingsmaatschappijen, Community Land Trust, BGHM, fondsen, enz.).

4 http://www.lastrada.brussels/portail/nl/overleg/samenstelling-brussels-overleg-thuislozenzorg
beleidsmakers, academici, maatschappelijk middenveld en verwante sectoren uit onze rangen te komen versterken.

Lhiving wint eerste prijs van het Nationaal werk- Lions Club

Lhiving & Lions Club Brussel Munt in aanwezigheid van Guido Vyncke, de nieuwe Chairman van Lions Nationaal. Dankbaar voor de mooie cheque van 15.000€. Verdiend gewonnen, de kers op de taart, 20 jaar constructieve samenwerking tussen Lions en Lhiving! Op naar de volgende 20 jaar 🙂

Wij zoeken een halftijdse medewerker (19u/week) om ons team te versterken!

vacature sociaal werker -nl

biedt psychosociale en administratieve begeleiding op maat aan mensen met een ernstige/chronische ziekte en hun gezin die in kansarme situaties leven. De hulpverlening wordt aangeboden via drie deelwerkingen:

 • Een antennewerking: Dit is de plaats waar nieuwe aanmeldingen worden geregistreerd en een eerste afspraak wordt gegeven met één van de medewerkers. Verder fungeert het als aanspreekpunt waar mensen snel terecht kunnen met concrete hulpvragen. En ten derde is het de toegangspoort tot de overige pijlers van vzw Lhiving.
 • Een ambulante gezinsbegeleiding: omvat ondersteuning op psychosociaal en administratief vlak. De begeleiding wordt samen met en op maat van de cliënt uitgebouwd en is integraal van aard.
 • Een semiresidentiële setting van 19 transitwoningen. Deze is bedoeld voor personen bij wie er een grote begeleidingsnood is en een tijdelijk verblijf in één van de 19 transitwoningen noodzakelijk en mogelijk is.

Naast dit alles heeft de vzw ook een activiteitenaanbod. Er worden wekelijks groepsactiviteiten aangeboden waarbij lotgenotencontact centraal staat.

Het team van vzw Lhiving bestaat uit een coördinator, zeven gezinsbegeleiders en twee ondersteunende functies, namelijk een boekhouder en een wooncoach.

 

WIJ ZOEKEN 1 HALFTIJDSE (19u/week) GEZINSBEGELEIDER (m/v) VOOR EEN CONTRACT VAN ONBEPAALDE  DUUR

Beschrijving van de functie

Het takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit individuele gezinsbegeleiding en in mindere mate de begeleiding van groepsactiviteiten voor volwassenen en/of kinderen en jongeren

Uw profiel

 • U heeft een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting (indien geen diploma: voldoende ervaring binnen welzijnswerk)
 • U beschikt over goede communicatie- en overlegvaardigheden (zowel met volwassenen, jongeren en kinderen als met doorverwijzende diensten)
 • U bent bereid samen te werken in een team van gezinsbegeleiders, een boekhouder en een wooncoach
 • U bent bereid om in overleg met uw collega’s te zoeken naar de best mogelijke hulpverlening voor de mensen die beroep doen op ons
 • U bent bereid aan netwerking te doen en nieuwe werkingsgebieden te verkennen
 • U kunt vlot overweg met het Microsoft Office pakket
 • U beschikt over een goede basis van de Nederlandse en Franse taal zowel mondeling als schriftelijk.
 • U beschikt eveneens over kennis van het Brussels welzijnsveld
 • Indien u een niet-Europese taal beheerst, beschouwen wij dit als een pluspunt.

Aanvullende competenties

 • U bent bereid om bij te leren, u staat open voor feedback en evaluatiegesprekken, zowel met de coördinator als met uw collega’s
 • U bent stressbestendig en flexibel daar u in de job dagelijks met onverwachte situaties wordt geconfronteerd eigen aan onze organisatie.
 • U bent sociaal, collega’s kunnen op u rekenen en u bent bereid om in team te werken
 • U kan ook zelfstandig werken, plannen en organiseren
 • U bent ruimdenkend, staat open voor iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht …)

Ons aanbod:

 • Een uitdagende, afwisselende halftijdse functie (loonbarema B1C, PC 319.01)
 • We nemen maximaal 5 jaar anciënniteit over
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Flexibel uurrooster
 • Mogelijkheid tot bijscholing en vorming
 • Plaats van tewerkstelling: Schipperijkaai 11/122 – 1000 Brussel

Solliciteren

U stuurt ons uw C.V. en motivatiebrief vóór 15 mei 2017:

 • per brief: vzw Lhiving, t.a.v. Annelies Vangoidsenhoven, Schipperijkaai 11/122 te 1000 Brussel
 • per email: info@lhiving.be met als onderwerp ‘sollicitatie gezinsbegeleider’

Voorziene indiensttreding:  1 juni 2017

 

 

Een keuken voor Lhiving: ze staat er!

Vzw Lhiving kreeg tienduizend euro voor de uitbouw van onze semi-residentiele setting van het Fonds Christiane Stroobants via de Koning Boudewijnstichting. Daarnaast werd er bijna 3000 € opgehaald via ons crowdfundingproject “Een  Keuken voor Lhiving“.

Vele van onze cliënten wonen in slechte omstandigheden en zijn slachtoffer van huisjesmelkers. Een aantal van onze cliënten zijn dak- en thuisloos. Onze vzw beschikt over een twintigtal transitappartementen waar cliënten tijdelijk kunnen verblijven (maximaal 4,5 jaar). Aan de transitwonigen wordt een psychosociale/administratieve begeleiding gekoppeld. Tijdens deze periode werken we ook intensief toe naar een structurele woonoplossing voor de persoon en zijn gezin. Dit doen we via convenanten met sociale verhuurkantoren en openbare vastgoedmaatschappijen.

Met het geld van het Fonds Christiane Stroobants  en de crowdfundingactie werd er een keuken en een badkamer geïnstalleerd in de huidige bureelruimtes van Lhiving.

Op dit moment worden onze bureelruimtes nog niet gebruikt als transitwoning. De Lions Club Brussel Munt heeft voor Lhiving een pand op de gelijkvloers aangekocht in de Poolstraat 2, Sint-Joost-Ten-Node. De bedoeling is dat na de nodige werken, Lhiving naar daar verhuist en dat de vrijgekomen bureelruimte dient om twee gezinnen op te vangen.

Crowdfunding “Een keuken voor Lhiving”: het bedrag werd ruimschoots behaald!

Danzij jullie steun bereikten we meer dan het vooropgestelde doel. Ook heel wat mensen leerden zo ons project en organisatie (beter) kennen. Een aantal van hen deed ook een storting op onze eigen rekening.

In totaal ontvingen we voor 3500€ aan sponsoring, daarom EEN DIKKE MERCI!

En bij deze ook alvast een ***save the date nieuwsbericht*** Lhiving viert feest op 9/12/16 in GC De Markten te 1000 Brussel waarop u natuurlijk uitgenodigd wordt

Project crowdfunding “Een keuken voor Lhiving”

Beste…

Het is een zwoele zomeravond. Je snelt na je werk naar huis en bij het binnenkomen dringt de aangename geur van een lekkere maaltijd je neus binnen. Vanuit de keuken word je dag geroepen en naar het verloop van jouw dag gevraagd. Terwijl je een stukje groente uit de pan steelt, vertel je honderduit. Je opent een frisse fles rosé, schenkt alvast de glazen in en begint de tafel te dekken zodat jullie straks gezellig kunnen tafelen…

Wat voor ons als een gezellige avond volgend op een doordeweekse werkdag klinkt, is voor de 2000 dak- en thuislozen in Brussel helaas een droom. Aanschuiven in een kaal daklozenrestaurant of het bij elkaar gebedeld geld besteden aan fastfood is voor hen een realistischer avondritueel.

Daar willen we bij Lhiving vzw iets aan doen. Het plan: onze oude bureelruimtes ombouwen naar twee degelijke tweekamerappartementen. Daar hoort ook een goed uitgeruste keuken bij. Hiervoor willen we beroep doen op jouw steun, via een crowdfundingproject dat in september van start gaat. Ons streefdoel is om 3500 euro in te zamelen, iedere gift is dus welgekomen. Het idee van crowdfunding gaat uit van een alles of niets principe. Het bedrag moet volledig opgehaald worden willen we er beroep op kunnen doen.

Indien we het eindbedrag halen, gaan de verbouwingen van start en kan je via de site de vorderingen volgen. In ruil voor jouw bijdrage willen wij je ook op gepaste manier bedanken:

 • Wanneer je € 10 schenkt, ontvang je van ons een dikke merci, een nieuwsbrief en een uitnodiging voor ons twintig jarig bestaan*.
 • Na een schenking van € 25, ontvang je van ons een dikke merci, een nieuwsbrief en krijg je op onze feestelijkheden* een gratis glas wijn.
 • In ruil voor een schenking van € 50 euro ontvang je een dikke merci, een nieuwsbrief, een gratis fles wijn tijdens ons twintig jarig bestaan*.
 • Een schenking hoger dan € 150 zal bedankt worden met al het voorgaande en een geanimeerde wandeling in de Noordwijk, gevolgd door een ‘wereldkeuken’ -diner in onze nieuwe keuken, bereid door onze cliënten.

(*Dit jaar bestaan we twintig jaar en dat gaan we vieren op 9 december in GC De Markten)

De financiering van deze keuken is een concreet plan dat het leven van twee dakloze gezinnen drastisch zal veranderen. Een druppel op de hete plaat? Zeker niet. Wij geloven dat vele druppels de plaat zullen afkoelen.

Onze doelstelling is dat het project zo breed mogelijk gedragen wordt, dus indien je het een warm hart toedraagt, aarzel niet jouw vrienden en kennissen te informeren!

Hopend op jouw sympathie, starten wij de voorbereidingen van ons project.

Met vriendelijke groet,

Annelies Vangoidsenhoven

PS: het project gaat van start op 1 september 2016. Je kan ons project terugvinden op https://nl.ulule.com/keuken-lhiving/